Cenník a členské

Jednotlivé ceny tenisových tréningov a členské poplatky sa odvíjajú v závislosti od počtu hráčov v skupine, resp. na základe individuálnych požiadaviek.

Platby za tenisové tréningy

Skupinové tréningy

 • v prípade SKUPINOVÝCH tréningov sa uhrádza mesačný paušálny poplatok (členské) 90,- EUR
 • 2 tenisové TJ/týždeň
 • tenisová TJ trvá 60 minút
 • QR kód - členské 90,- EURmesačný poplatok (členské) je potrebné uhradiť do 10. dňa v danom mesiaci (napr. za január treba zaplatiť do 10. januára) na účet
  IBAN: SK63 1100 0000 0029 4401 8725 (poznámka: napr. Peter Malý január 2012)
 • v prípade viac ako polovičnej absencie máte nárok na zľavu 20% v nasledujúcom mesiaci. Platí to aj v prípade, ak hráč vynechá z nejakých dôvodov (zdravotné, rodinné, iné) celý mesiac. V prípade viac ako polovičnej absencie sa mesačný poplatok nevracia!
 • neúčasť na tréningu treba nahlásiť trénerovi čím skôr (najlepšie deň vopred), inak nemáte nárok na zníženie mesačného poplatku.
 • mesačné paušálne poplatky za skupinové tréningy nezohľadňujú školské prázdniny, sviatky a dni pracovného pokoja.
 • QR kód / payme link k platbe členského

Individuálne tréningy

 • v prípade INDIVIDUÁLNYCH tréningov sa uhrádza mesačný poplatok (členské) v závislosti od počtu odohraných hodín v príslušnom mesiaci
 • mesačný poplatok (členské) za odtrénované hodiny je potrebné uhradiť do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci (napr. za január treba zaplatiť do 10. februára) na účet IBAN: SK63 1100 0000 0029 4401 8725 (poznámka: napr. Peter Malý január 2012)
 • neúčasť na tréningu treba nahlásiť trénerovi 24 hodín pred začiatkom tréningu, v opačnom prípade sa účtuje plná suma za TJ

Obchodné podmienky TK PROFI Senec

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

TK PROFI Senec, Námestie 1.mája 43, 903 01 Senec, IČO: 44760558, DIČ: 1077838080, (ďalej len „Tenisová škola“) je nezávislým občianskym združením s poslaním vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy a športu a iných oblastiach verejného života, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, zdatnosti, formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času – nielen, no najmä v oblasti tenisu – tenis pre deti, mládež do 23 rokov a dospelých.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi TK PROFI Senec a hráčom (členstvo) vzniká na základe vyplnenej on-line prihlášky na kurz tenisu. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže hráč odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa hráč rozhodne navštevovať kurz tenisu, je povinný uhradiť členské najneskôr v deň nástupu na kurz. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet tenisovej školy. Kapacita skupín pri skupinových tréningoch je obmedzená a prednosť majú tí, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

4. Realizácia platby

 • a. Prevodom na účet IBAN: SK63 1100 0000 0029 4401 8725 – Tatra banka, a.s., variabilným symbolom je prvých 6 miest rodného čísla hráča. Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko, mesiac/rok za ktorý sa poplatok uhrádza.
 • b. Kurzy nie je možné uhradiť formou splátok.

5. Storno poplatky

 • a. Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.
 • b. Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa kurzu: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.
 • c. Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia nie je možné v žiadnom prípade a za žiadnych okolností.
 • d. Tenisová škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zrušenie hodiny, výmena trénera a pod.).
 • e. V prípade, že sa hráč dostane do omeškania pri platbe za kurz, je tenisová škola oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 • f. Tenisová škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom hráčov nižším ako 4. V takomto prípade bude hráčom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej výkonnostnej úrovni.
 • g. V prípade zrušenia kurzu (zo strany Tenisovej školy) vzniká hráčovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá hráč nárok na vrátenie platby za kurz.
 • h. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Tenisovej školy) bude čiastka na základe požiadavky hráča vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

 • a. V prípade neúčasti hráča na tréningu neposkytuje naša Tenisová škola žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • b. Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.
 • c. V prípade viac ako polovičnej absencie v danom mesiaci má hráč nárok na zľavu 20% v nasledujúcom mesiaci. Platí to aj v prípade, ak hráč vynechá z nejakých dôvodov (zdravotné, rodinné, iné) celý mesiac.

7. Odstúpenie od zmluvy

 • a. Tenisová škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s hráčom a zrušiť bez náhrady účasť hráča v skupinovom kurze, ak hráč svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo pracovníkov / členov Tenisovej školy alebo závažným spôsobom narúša priebeh kurzu.
 • b. V prípade, že hráč neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Tenisová škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah – vylúčenie člena.

8. Zmeny v obchodných podmienkach

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú hráčovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu.

9. Súhlas s obchodnými podmienkami

Hráč vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke www.tk-profi.sk prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami.

10. Ochrana osobných údajov

 • a. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Tenisovej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • b. Hráč vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré Tenisovej škole poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 01.04.2014
Copyright © 2009 – 2023 TK PROFI Senec